ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งานให้มาติดต่อคุณครูทศพร วรรณา ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 234