ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้นักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุม "พับกระดาษ Origami" เข้าระบบและลงทะเบียนชุมนุมใหม่ หากต้องการเรียนกับครูผู้สอนเดิมให้ลงทะเบียนชุมนม "คณิตศิลป์"


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.20 น. - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.                       (ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------